Tennistuki ry – Säännöt

//Tennistuki ry – Säännöt
Tennistuki ry – Säännöt2019-04-05T13:10:45+03:00
1 §    Yhdistyksen nimi on Valkeakosken Tennistuki ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Valkeakoski.

2 §   Yhdistyksen tarkoituksena on taloudellisesti ja aatteellisesti tukea tennisurheilua ja muuta liikuntaa Valkeakoskella sekä luoda, ylläpitää ja kehittää
edellytyksiä tenniksen pelaamiselle sekä muulle liikunnalle Valkeakoskella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

-vuokraa pelitunteja omistamissaan liikuntapaikoissa

-hankkii tarvittavia välineitä

-järjestää kilpailuja, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan:

-hankkia, myydä ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

-ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

-järjestää keräyksiä ja arpajaisia

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

3 §   Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, yhteisö ja säätiö. Jäseneksi haluavan tulee anoa jäsenyyttä yhdistyksen hallitukselta.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Uusi jäsen hyväksytään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Jäsenet voivat olla vuosijäseniä tai kunniajäseniä.

Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää hallituksen ehdotuksesta yhdistyksen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

4 §   Yhdistyksen kokous päättää liittymismaksujen ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruuden.

5 §   Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Yhdistyksen kokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus voi nimetä sihteerin ja asettaa toimikuntia.

6 §   Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä esittää.

Hallitus on toimivaltainen, kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on saapuvilla.

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

7 §   Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

8 §   Hallitus voi päättää irtaimen- ja kiinteän omaisuuden hankkimisesta, lainan ottamisesta sekä yhdistyksen omaisuuden kiinnittämisestä.

9 §   Yhdistyksen kokous nimeää toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan.

10 §   Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan
tulee antaa hallitukselle lausunto viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.

11 §   Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta julkaistulla ilmoituksella paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

12 §   Vuosikokous tulee pitää helmikuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan tarkastajat.
  2. Todetaan kokouksen laillisuus.
  3. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto.
  4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnantarkastajalle.
  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma.
  6. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta.
  7. Käsitellään hallituksen laatima tulo- ja menoarvioehdotus alkavalle tilikaudelle.
  8. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet alkaneeksi toimintavuodeksi.
  9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
  10. Käsitellään muut asiat, jotka on esitetty hallitukselle viimeistään kymmenen päivää ennen vuosikokousta.

13 §   Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä ¾:lla annetuista äänistä yhdistyksen kokouksessa.

14 §   Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan yhdistyksen jäljelle jääneet varat ja muu omaisuus Valkeakoskelaisen tennisurheilun
tukemiseen yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti.